گروه عمران Archives - صفحه ۳ از ۳ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک بنای سفت کار

کد استاندارد: ۱۹/۱۱/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بنای سفت کار درجه دو

کد استاندارد: ۵۱/۲۳/۱/۴-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بتن ساز و بتن ریز درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۱۶/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گچ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عایق کار کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه سه

کد استاندارد: ۷/۰/۳۲/۷۹-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آجر چینی

کد استاندارد: ۵۱/۲۳/۲/۴-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۲۳/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کشی عمومی ساختمان

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرماتوربندی درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۳۴/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه

کد استاندارد: ۳۲/۵۶/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاشی کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۵۲/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه دو

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه یک

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۱/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه سه

کد استاندارد: ۱/۳۱/۲۵/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi