آبان ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه یک

کد استاندارد: ۵۱/۲۱/۱/۴-۹۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

کد استاندارد: ۳۲۰۳-۷۱۲۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک نقشه بردار درجه دو

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح نقشه فرش

کد استاندارد: ۶۲/۹۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفره آرا

کد استاندارد: ۹۹/۰۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده تاج و گل دست عروس

کد استاندارد: ۶۱/۹۶/۱/۲-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور SOLID WORKS-سلید ورکز

کد استاندارد: ۳۲/۱۷/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی بافی به روش حجمی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گبه باف

کد استاندارد: ۵۴/۹۶/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی سفال

کد استاندارد: ۶۱/۴۰/۱/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی چرم

کد استاندارد: ۶۱/۳۶/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شمع سازی

کد استاندارد: ۴۹/۶۵/۱/۲-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای توپ دوز چرمی

کد استاندارد: ۳/۱۶/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر هتل

کد استاندارد: ۱۰/۴۱/۱/۳-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای اتاق دار هتل

کد استاندارد: ۴۰/۵۴/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی فنی و حرفه ای آشنایی با دستگاه دور نگار-فکس

کد استاندارد: ۵۴/۲۷/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تولید کننده ورمی کمپوست

کد استاندارد: ۲۷/۳۹/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس خبری

کد استاندارد: ۶۳/۴۰/۱/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده ماهیان گرم آبی

کد استاندارد: ۴۹/۲۷/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

کد استاندارد: ۴۹/۲۹/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

0
logo-samandehi logo-samandehi