آذر ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای دیوار چینی سنگی

کد استاندارد:۵۱/۴۱/۱/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید

کد استاندارد:۴۳/۲۴/۱/۶-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی – MBA

کد استاندارد:۲۲/۱۰/۷۰/۹۰/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه دو

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر نرم افزار اداری

کد استاندارد:۴۲/۲۴/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

کد استاندارد:۵۱/۴۶/۲/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خیاط لباس شب و عروس درجه یک

کد استاندارد:۹۷/۹۱/۱/۴-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای روبان دوز پیشرفته

کد استاندارد:۱-۰۱۴-۸۱-۷۳۱۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلدوز ماشینی

کد استاندارد:۹۵/۷۴/۱/۴-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه سه

کد استاندارد:۵۲/۲۵/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر ماساژ

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۴۷-۳۲۳۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی در و پنجره ساز آهنی درجه سه

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافنده پوشاک دومیل

کد استاندارد:۵۵/۵۰/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای روبان دوز مقدماتی

کد استاندارد:۱-۰۱۳-۸۱-۷۳۱۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پته دوز

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی لوله کش گازخانگی و تجاری درجه سه

کد استاندارد:۷۱/۲۲/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

کد استاندارد:۲-۰۶۰-۶۷-۷۵۱۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مهره های تزئینی-پولک و منجوق

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سوز دوز سنتی مناطق خاص

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی صفحات وب پیشرفته

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi