گروه عمران Archives - صفحه ۲ از ۳ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی اسکلت ساز درجه سه

کد استاندارد:۷۴/۴۱/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی نگهداری بتن درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۱/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گچبر

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک گچ کار

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۲/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی گچ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش ساختمان درجه دو

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۲/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سیمانکار

کد استاندارد: ۹۵/۹۴/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی تعیین صورت وضعیت

کد استاندارد: ۳۲/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش و طراح به کمک کامپیوتر

کد استاندارد: ۳۲/۹۷/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه یک

کد استاندارد: ۵۱/۲۱/۱/۴-۹۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک نقشه بردار درجه دو

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک نقاش ساختمان

کد استاندارد: ۳۱/۲۵/۲/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی متره و برآورد

کد استاندارد: ۳۳/۲۹/۱/۲-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی نقشه برداری درجه سه

کد استاندارد: ۳۱/۲۲/۳/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه بردار درجه یک

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه بردار درجه دو

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

کد استاندارد: ۳۱/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح فضای سبز

کد استاندارد: ۷۲/۲۴/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi