گروه صنایع غذایی Archives - صفحه ۲ از ۲ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای نانوای نان های حجیم

کد استاندارد: ۷۶/۳۹/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سالاد ساز و اردور ساز

کد استاندارد: ۳۱/۹۹/۱/۱-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آشپز ملل

کد استاندارد: ۱۲/۶۸/۰۸۷/۱-۷۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طباخ آبزیان

کد استاندارد: ۳۱/۹۸/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز مخصوص روز

کد استاندارد: ۳۱/۳۱/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای شیرینی پز شیرینی های خشک

کد استاندارد: ۷۶/۶۷/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سبزی آرا و میوه آرا

کد استاندارد: ۶۱/۸۷/۱/۲-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز غذاهای فوری

کد استاندارد: ۳۱/۹۵/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز سنتی

کد استاندارد: ۳۱/۳۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نانوای نان لواش

کد استاندارد: ۷۶/۲۴/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نانوای نان سنگک

کد استاندارد: ۷۶/۲۲/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نانوای نان تافتون

کد استاندارد: ۷۶/۲۱/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپزی درجه یک

کد استاندارد: ۳۱/۳۲/۱/۳-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کیک ساز و تر ساز

کد استاندارد: ۷۶/۳۶/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز درجه یک

کد استاندارد: ۷۶/۶۵/۱/۴-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز درجه دو

کد استاندارد: ۷۶/۶۵/۲/۴-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپزی درجه دو

کد استاندارد: ۲/۲/۴۶/۷۱-۴ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای متصدی کافی شاپ-قهوه سرا

کد استاندارد: ۳۱/۳۳/۱/۲-۵ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi