گروه گردشگری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای گردشگری فرهنگی

کد استاندارد:۹۱/۹۵/۱/۳-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای گردشگری محلی تهران

کد استاندارد:۹۱/۹۴/۱/۲-۵ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مربی گردشگری کودکان

کد استاندارد:۹۹/۹۱/۱/۱-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای محلی

کد استاندارد:۹۱/۹۴/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه سوالات تشریحی اکوتوریسم-راهنمای طبیعت گردی

کد استاندارد:۹۱/۳۶/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای موزه

کد استاندارد: ۹۱/۳۰/۱/۱-۵ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای راهنمای طبیعت گردی- اکوتوریسم

کد استاندارد: ۹۱/۳۶/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای راهنمای عمومی گردشگری

کد استاندارد: ۹۱/۳۳/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای عمومی ایرانگردی و جهانگردی

کد استاندارد: ۷۲/۲۶/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای مدیر تور

کد استاندارد: ۹۱/۳۵/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi