گروه پوشاک – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاپشن دوز

کد استاندارد:۹۱/۴۲/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ضخیم دوز زنانه-مجموعه دوم

کد استاندارد:۹۱/۴۱/۱/۵/۵-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای هویه کار پارچه درجه یک و دو

کد استاندارد:۵۹/۳۴/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سرمه دوز سنتی

کد استاندارد:۹۵/۹۱/۲/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خیاط لباس زیر زنانه

کد استاندارد:۹۱/۹۶/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح لباس زنانه

کد استاندارد:۹۱/۴۱/۱/۴/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح و نقاش روی پارچه

کد استاندارد:۶۱/۳۵/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خیاط لباس شب و عروس درجه یک

کد استاندارد:۹۷/۹۱/۱/۴-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلدوز ماشینی

کد استاندارد:۹۵/۷۴/۱/۴-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافنده پوشاک دومیل

کد استاندارد:۵۵/۵۰/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پته دوز

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دوزنده و تزئین کار لباس

کد استاندارد:۶۱/۳۳/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خیاط لباس کشی

کد استاندارد:۹۲/۲۱/۱/۱۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافنده عروسک های تزئینی

کد استاندارد: ۴۹/۴۴/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تکه دوز با دست

کد استاندارد: ۹۵/۶۹/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب باف چرم و جیر

کد استاندارد: ۵۵/۸۷/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دوزنده چادر و مقنعه

کد استاندارد: ۹۵/۱۰/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پارچه ساز تزئینی

کد استاندارد: ۶۲/۴۲/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سری دوز سرویس خواب

کد استاندارد: ۶۱/۸۷/۱/۲-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای روبان دوز

کد استاندارد: ۹۵/۹۴/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi