گروه مالی و بازرگانی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۸۰۸۰۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۹۰۷۰۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره کارآفرینی SYB

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مذاکره و عقد قرارداد فروش

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای بازاریاب

کد استاندارد:۰۰/۲۹/۱/۲-۴     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه یک

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۱/۳-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال عملی فنی وحرفه ای مدیر حسابرسی

کد استاندارد:۱۰/۲۱/۱/۲/۴-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر حسابرسی

کد استاندارد:۱۰/۲۱/۱/۲/۴-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر مالی

کد استاندارد:۲۷/۳۹/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابداری پیشرفته-تکمیلی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار حسابدار مالی

کد استاندارد:۱۰/۱۸/۱/۵-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر امور بانکی

کد استاندارد:۳۱/۴۹/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی – MBA

کد استاندارد:۲۲/۱۰/۷۰/۹۰/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه دو

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر فروشگاه

کد استاندارد: ۵۱/۳۶/۱/۱-۴   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای شایستگی کارآفرینی رویکرد kab – سطح تکمیلی

کد استاندارد: ۱۰۰۰۱۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شایستگی کارآفرینی رویکرد kab سطح مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰۰۰۱۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری حقوق و دستمزد

کد استاندارد: ۳۹/۳۴/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری عمومی تکمیلی

کد استاندارد: ۱۰/۱۵/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری مالیاتی مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi