گروه مالی و بازرگانی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

نمونه سوال اخلاق حرفه ای

نمونه سوال اخلاق حرفه ای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات کمک حسابدار

نمونه سوال کمک حسابدار(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۸۰۸۰۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۹۰۷۰۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره کارآفرینی SYB

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مذاکره و عقد قرارداد فروش

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای بازاریاب

کد استاندارد:۰۰/۲۹/۱/۲-۴     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه یک

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۱/۳-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال عملی فنی وحرفه ای مدیر حسابرسی

کد استاندارد:۱۰/۲۱/۱/۲/۴-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر حسابرسی

کد استاندارد:۱۰/۲۱/۱/۲/۴-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر مالی

کد استاندارد:۲۷/۳۹/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابداری پیشرفته-تکمیلی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار حسابدار مالی

کد استاندارد:۱۰/۱۸/۱/۵-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر امور بانکی

کد استاندارد:۳۱/۴۹/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی – MBA

کد استاندارد:۲۲/۱۰/۷۰/۹۰/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه دو

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi