گروه عمران – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

کد استاندارد:۱-۰۵۶-۸۳-۲۶۵۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

کد استاندارد:۳۹/۵۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تزئین کننده فضای داخلی

کد استاندارد:۲۱/۲۸/۱/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی معماری درجه یک-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۲/۵۴/۱/۳-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی معماری درجه یک-مجموعه اول

کد استاندارد:۳۲/۵۴/۱/۳-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه درجه یک-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۲/۵۵/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه درجه یک-مجموعه اول

کد استاندارد:۳۲/۵۵/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح معماری با نرم افزار ۳dmax

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برقکار ساختمان درجه سه

کد استاندارد:۵۵/۳۰/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی و معماری درجه دو

کد استاندارد:۲۱/۲۴/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی و معماری درجه دو

کد استاندارد:۲۱/۲۴/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی معاملات املاک

کد استاندارد:۴۱/۳۹/۱/۲-۴   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرامیک ساز درجه دو

کد استاندارد:۹۲/۱۲/۲/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دیوار چینی سنگی

کد استاندارد:۵۱/۴۱/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه سه

کد استاندارد:۵۲/۲۵/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی در و پنجره ساز آهنی درجه سه

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی لوله کش گازخانگی و تجاری درجه سه

کد استاندارد:۷۱/۲۲/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی اسکلت ساز درجه سه

کد استاندارد:۷۴/۴۱/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی نگهداری بتن درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۱/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi