گروه طراحی و دوخت – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای الگو برش-ژورنال شناسی

کد استاندارد:۹۱/۴۱/۲/۳/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای شلوار دوزی

کد استاندارد: ۹۱/۳۴/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی اندام ولباس

کد استاندارد: ۹۱/۴۱/۲/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تکه دوزی با چرخ

کد استاندارد: ۹۵/۶۹/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ضخیم دوز زنانه

کد استاندارد: ۹۱/۴۱/۱/۵-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرده دوزی درجه دو

کد استاندارد: ۹۵/۹۷/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلدوز دستی

کد استاندارد: ۵۴/۵۶/۱/۲-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نازکدوزی مردانه

کد استاندارد: ۹۱/۴۵/۲/۲-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای الگو و برشکار به روش حجمی

کد استاندارد: ۹۱/۴۴/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خیاط لباس شب و عروس

کد استاندارد: ۹۱/۹۷/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای الگو ساز و برشکار لباس زنانه

کد استاندارد: ۹۱/۴۱/۲/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بچه گانه دوز و دخترانه دوز

کد استاندارد: ۹۱/۴۳/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای راسته دوز

کد استاندارد: ۹۱/۴۸/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نازکدوزی زنانه درجه دو

کد استاندارد: ۹/۴۱/۲/۴-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مانتودوز

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi