گروه صنایع چوب Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)   گروه […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز

کد استاندارد:۴۱/۳۷/۱/۱-۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گره چین

کد استاندارد:۱۲/۰۸/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خراط درجه دو

کد استاندارد:۱۲/۳۷/۲/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای منبت کار درجه دو

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مشبک کار درجه دو

کد استاندارد: ۱۲/۶۹/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای درودگری درجه یک

کد استاندارد: ۱۲/۰۶/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار درجه دو

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای منبت معرق درجه دو

کد استاندارد: ۱۹/۲۱/۳/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کابینت ساز چوبی درجه دو

کد استاندارد: ۱۱/۲۱/۲/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای درودگر درجه دو

کد استاندارد: ۱۲/۰۶/۲/۴-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi