گروه صنایع غذایی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

جزوه آموزشی کارگر پیشکار واحدهای تولید نان

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر پیشکار واحدهای تولید نان

کد استاندارد:۷۵۱۲/۱/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آشپز هتل درجه دو

کد استاندارد:۱-۰۶۶-۶۷-۷۵۱۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

کد استاندارد:۱-۰۶۶-۶۷-۷۵۱۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولیدکننده ماست سنتی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی متصدی کافی شاپ-قهوه سرا

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی کافی شاپ،قهوه سرا-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۱/۳۳/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز سنتی- مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۵/۳۱/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای دسرساز دسرهای ژله ای و تزئینات آن

کد استاندارد:۷۶/۳۵/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای شیرینی پز شیرینی های خشک پیشرفته

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز شیرینی های خشک مقدماتی

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای فردار-فربان

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کیک ساز پیشرفته

کد استاندارد:۷۶/۳۶/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کیک ساز مقدماتی

کد استاندارد:۷۶/۳۶/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

کد استاندارد:۲-۰۶۰-۶۷-۷۵۱۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تر ساز پیشرفته

کد استاندارد: ۱۹-۱-۵۱۲۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تر ساز مقدماتی

کد استاندارد: ۱-۰۷۶-۶۷-۷۵۱۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نانوای نان های حجیم

کد استاندارد: ۷۶/۳۹/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سالاد ساز و اردور ساز

کد استاندارد: ۳۱/۹۹/۱/۱-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آشپز ملل

کد استاندارد: ۱۲/۶۸/۰۸۷/۱-۷۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi