گروه صنایع دستی و هنر – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خاتم کار-خاتم ساز

کد استاندارد:۱۹/۶۸/۱/۴-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار کاشی و سرامیک

کد استاندارد:۹۵/۴۱/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای اصول علمی و کاربردی عکاسی

کد استاندارد:۱۷-۶۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رفوگری قالی-مقدماتی

کد استاندارد: ۷۱۳۸۸۹۰۲۶۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سفره آرای عقد

کد استاندارد: ۹۹/۰۱/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی باف تابلویی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای قلم زن درجه دو

کد استاندارد: ۲۹/۹۴/۲/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرمه دوز تزئینی

کد استاندارد: ۹۵/۹۰/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح نقشه فرش

کد استاندارد: ۶۲/۹۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفره آرا

کد استاندارد: ۹۹/۰۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی بافی به روش حجمی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گبه باف

کد استاندارد: ۵۴/۹۶/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی چرم

کد استاندارد: ۶۱/۳۶/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شمع سازی

کد استاندارد: ۴۹/۶۵/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گوهر تراش

کد استاندارد: ۸۰/۸۶/۱/۲-۸۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حصیر باف-بافت بوریا

کد استاندارد: ۴۲/۲۷/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای مینا کاری

کد استاندارد: ۲۹/۹۲/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کیف دوزی-سراجی

کد استاندارد: ۰۳/۱۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گوهر شناس-جواهر شناس

کد استاندارد: ۳۱۳/۷۹/۰۰/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi