گروه بهداشت و ایمنی کار – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۴۷-۳۲۳۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاردان آتش نشان

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دارویار تجربی داروخانه-مجموعه دوم

کد استاندارد:۹۹/۹۶/۱/۱-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای فرماندهی سوانح و حریق

کد استاندارد:۵۱/۶۱/۱/۱-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر ماساژ

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۴۷-۳۲۳۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای امدادگر حوادث

کد استاندارد: ۵۱/۶۳/۱/۱-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آتش نشان صنعتی

کد استاندارد: ۸۴/۹۵/۱/۳-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دارویار تجربی داروخانه

کد استاندارد: ۹۹/۹۶/۱/۱-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت خانواده مهارت سالم زیستن پیشرفته

کد استاندارد: ۹۹/۴۰/۱/۲-۵ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت خانواده مهارت سالم زیستن مقدماتی

کد استاندارد: ۳۰/۳/۱/۸-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi