دی ۲۰۱۸ ۲ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی خدمات مجالس

کد استاندارد:۳۲/۳۴/۱/۱-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی البسه در هتل

کد استاندارد:۶۰/۱۶/۱/۳-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای میز آرای هتل

کد استاندارد:۳۲/۱۹/۱/۲-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ایمنی و بهداشت کار،حفاظت صنعتی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۸۱/۲۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه سوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز سنتی- مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۵/۳۱/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای دسرساز دسرهای ژله ای و تزئینات آن

کد استاندارد:۷۶/۳۵/۱/۲-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوش مقاومتی-کارگر نقطه جوش ثابت

کد استاندارد:۷۲/۳۵/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای جوشکاری زیرپودری

کد استاندارد:۷۲/۹۷/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکار گاز اکسی استیلن

کد استاندارد:۷۲/۱۷/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب تاسیسات گازرسانی ساختمان

کد استاندارد:۷۱/۴۰/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری با گاز محافظ CO2

کد استاندارد:۷۲/۱۲/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری E8 و E9

کد استاندارد:۷۲/۲۲/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی- E3

کد استاندارد:۷۲/۲۲/۲/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار کنترل پروژه MS-Project درجه یک

کد استاندارد:۱۹/۷۹/۲/۲-۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راهنمای محلی

کد استاندارد:۹۱/۹۴/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای در و پنجره ساز پروفیل آهنی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای شیرینی پز شیرینی های خشک پیشرفته

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز شیرینی های خشک مقدماتی

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi