گروه عمران – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای گچبر

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک گچ کار

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۲/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی گچ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش ساختمان درجه دو

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۲/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سیمانکار

کد استاندارد: ۹۵/۹۴/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی تعیین صورت وضعیت

کد استاندارد: ۳۲/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش و طراح به کمک کامپیوتر

کد استاندارد: ۳۲/۹۷/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه یک

کد استاندارد: ۵۱/۲۱/۱/۴-۹۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک نقشه بردار درجه دو

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک نقاش ساختمان

کد استاندارد: ۳۱/۲۵/۲/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی متره و برآورد

کد استاندارد: ۳۳/۲۹/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی نقشه برداری درجه سه

کد استاندارد: ۳۱/۲۲/۳/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه بردار درجه یک

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه بردار درجه دو

کد استاندارد: ۳۱/۲۱/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

کد استاندارد: ۳۱/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح فضای سبز

کد استاندارد: ۷۲/۲۴/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک بنای سفت کار

کد استاندارد: ۱۹/۱۱/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بنای سفت کار درجه دو

کد استاندارد: ۵۱/۲۳/۱/۴-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای بتن ساز و بتن ریز درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۱۶/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi